{{options.titleSite}} {{options.brandSite}}
مشاهده وضعیت تعمیر
کد رهگیری درخواست تعمیر به همراه شماره تلفن خود را وارد کنید.
نام مشتری شماره مشتری نام دستگاه نام تعمیرکار وضعیت
{{allData.nameCus}} {{allData.phoneCus}} {{allData.deviceId}} {{allData.repManId.firstName + " "+allData.repManId.lastName}} {{allData.repStatus.title }}